Bolagsstämma

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där utövas aktieägarnas inflytande i bolaget.

Årsstämman (ordinarie bolagsstämman) i NOTE hålls under första halvåret varje år. Tid och ort för stämman offentliggörs senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Kallelse till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämman.

På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om val av styrelse och i förekommande fall revisorer, hur valberedningen ska utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av de finansiella rapporterna, disposition av vinstmedel, arvode för styrelsen och revisorerna samt riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.