Årsstämma 2008

Årsstämman ägde rum den 18 april i Salén Konferens, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Stämman omvalde Bruce Grant, Kjell-Åke Andersson, Arne Forslund, Håkan Gellerstedt, Göran Jansson, Hans Johansson och Per-Arne Sandström till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes Bruce Grant och till vice ordförande valdes Göran Jansson.

Till revisionsbyrå valdes PricewaterhouseCoopers AB med Magnus Brändström som huvudansvarig och Anders Magnussen som medpåskrivande revisor under en mandatperiod på fyra år. Nästa ordinarie val av revisorer sker således 2012. Revisorerna har att granska årsredovisning, koncernredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.