Träd

Communication On Progress

Sedan 2011 är NOTE, som en av norra Europas första tillverkningspartner för elektronik, anslutet till FNs Global Compact (www.unglobalcompact.org).

Årligen rapporteras en COP (Communication On Progress) till FN. Där beskrivs NOTEs arbete kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.

                        Den 29/11-22 undertecknade NOTEs vd Johannes Lind-Widestam NOTE CEO Statement of Support for the Women’s Empowerment Principles.

Global Compacts 10 principer
NOTE Torsby medarbetare

Mänskliga rättigheter

PRINCIP 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande.
PRINCIP 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av
mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt

PRINCIP 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.
PRINCIP 4: Eliminera alla former av tvångsarbete.
PRINCIP 5: Avskaffa barnarbete.
PRINCIP 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter.

Miljö

PRINCIP 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
PRINCIP 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande.
PRINCIP 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik.

Korruption

PRINCIP 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.