Bolagsstyrningsrapporter

I bolagsstyrningsrapporten informerar styrelsen årligen aktieägare och kapitalmarknad om hur bolagsstyrningen i bolaget fungerar och hur Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) tillämpas.