Revisionsutskott

Revisionsutskottets ledamöter utses vid det konstituerande styrelsemötet för ett år i taget. Huvuduppgiften för revisionsutskottet är att förbereda ärenden för styrelsens beslut.

Revisionsutskottet har inte självständigt någon beslutanderätt. Rapportering till styrelsen av frågor som behandlats vid revisionsutskottets möten sker antingen skriftligen eller muntligen vid efterföljande styrelsemöte.

Revisionsutskottet har under året bestått av Anna Belfrage och Charlotte Stjerngren.

Revisionsutskottets uppgifter är att:

  • Arbeta med kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen.
  • Diskutera revision och synen på bolagets risker med revisorn.
  • Följa upp de externa revisorernas granskningar samt utvärdera deras arbete.
  • Fastställa riktlinjer för tjänster utöver revision som bolaget får upphandla från revisorn.
  • Biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering.
  • Säkerställa att bolaget har system för intern kontroll.

Revisionsutskottet har ett nära och regelbundet samarbete med koncernens centrala ekonomifunktion gällande intern och extern rapportering av finansiell information. Vidare finns ett utvecklat samarbete i frågor som intern kontroll, val och utvärdering av redovisningsprinciper och -modeller. Under verksamhetsåret 2022 har revisionsutskottet följt upp efterlevnaden av antagna riktlinjer. Utskottet har haft tre möten, där bolagets revisorer deltagit. På dessa möten har redovisningsfrågor och intern kontroll diskuterats. Revisorernas skriftliga rapporter har efter genomgång och kommentarer från bolaget tillställts hela styrelsen.

Följande huvudfrågor har hanterats:

  • Uppföljning av revisorns rapportering av bokslut och löpande granskningar.
  • Utvärdering av revisorns insatser under året.
  • Uppföljning av internkontrollfunktionens granskning under året. Fokusområden har varit värdering av lager, kundfordringar och goodwill samt revisionen av utländska dotterbolag.