Revisorer

I samband med årsstämman 2021 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor för NOTE AB.