Revisorer

I samband med årsstämman 2023 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor för NOTE AB.