Styrelsens arbete

Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska enligt bolagsordningen utgöras av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen består av fyra bolagsstämmovalda ledamöter. Därtill två arbetstagarrepresentanter. Styrelsen har en allsidig sammansättning av branschkunskap och kompetens från styrelsearbete och ledning av börsnoterade företag samt finansiering, redovisning, strukturförändringar samt försäljning och strategiskt inköp.

Styrelsens uppdrag och ansvar

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter. Styrelsen bedömer fortlöpande koncernens ekonomiska situation samt fastställer budget och årsbokslut. Diskussioner kring hur NOTE kan utveckla sitt hållbarhetsarbete förs kontinuerligt. Vidare ansvarar styrelsen för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar, tillsättningar av och ersättningar till vd och ledande befattningshavare samt löpande uppföljning av verksamheten.

Styrelsen fastställer årligen attestinstruktion, finanspolicy, instruktion för den ekonomiska rapporteringen och för styrelsen samt en arbetsordning som tillsammans med vd-instruktionen bland annat reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse och vd. Styrelseordföranden leder styrelsens arbete och ser till att det sköts i enlighet med svensk aktiebolagslag, gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive Koden, samt andra lagar och förordningar. Dessutom ansvarar ordföranden för den löpande kontakten med koncernledningen samt för att följa upp att styrelsens beslut verkställs på lämpligt sätt. Därtill ansvarar ordföranden för den årliga utvärderingen av styrelsens arbete, vilken utförs genom en enkät som ställs till samtliga ledamöter. Resultatet sammanställs och diskuteras av styrelsen. Styrelseordföranden ansvarar även för att ge valberedningen tillgång till utvärderingen.

Styrelsens arbete 2022

Vid varje ordinarie styrelsemöte sker en genomgång av verksamheten, koncernens resultat och finansiella ställning samt utsikter för resten av året. Styrelsen tar därtill ställning i frågor av övergripande karaktär såsom bolagets strategi, marknadsföring och försäljning, finansiering, budget och långsiktiga verksamhetsplanering.

Styrelsen har under året haft sju protokollförda styrelsemöten. Tjänstemän i bolaget har deltagit i styrelsens möten som föredragande. Bolagets revisorer har deltagit vid ett styrelsemöte under året. Bolagets finansdirektör fungerar som styrelsens sekreterare.