Strategi

NOTE har en tydlig tillväxtagenda med tre huvudsakliga spår

  • Utöka affärerna med befintliga kunder samtidigt som tjänsteutbudet breddas.
  • Attrahera nya kunder med intäktspotential om minst 10 MSEK inom de segment där vi redan är starka.
  • Genomföra noga utvalda förvärv och produktionsövertaganden.

För att lyckas med detta behövs

  • Fortsatt branschledande kvalitet och leveransprecision.
  • Flexibilitet och lyhördhet för kundernas behov.
  • Erbjudande av konkurrenskraftiga komponentpriser.
  • Optimering av kapacitetsutnyttjandet och produktion där förutsättningarna är bäst.
  • Stark finansiell ställning.