2022-03-31

Ändring av antalet aktier och röster i NOTE

Det totala antalet aktier och röster i NOTE har ändrats till följd av att 400 000 nya aktier har emitterats under mars månad med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner under det treåriga incitamentsprogrammet antaget vid den extra bolagsstämman 2019.

Efter utnyttjandet av teckningsoptioner uppgår det totala antalet aktier och röster i NOTE per den 31 mars 2022 till 28 983 600. Genom utnyttjandet av teckningsoptioner har NOTEs aktiekapital ökat med 207 176 kronor och uppgår per den 31 mars 2022 därmed till 15 011 729 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 2 643 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 300. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2022 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter