2008-12-04

Ändring i NOTEs valberedning inför årsstämman 2009

Enligt beslut på NOTEs årsstämma 2008 har NOTE en valberedning bestående av en representant
för envar av de fyra största aktieägarna. I samband med att vissa av fonderna i Carnegie Fonder
tagits över av Swedbank Robur Fonder AB, bortfaller Carnegie Fonder som en av de fyra största aktieägarna i NOTE. Med anledning av detta avgår Charlotta Faxén (tidigare representant för Carnegie Fonder) som ledamot i NOTEs valberedning.

Den nya valberedningen inför årsstämman 2009 består av:

– Ulf Strömsten, representerar Catella Fondförvaltning
– Kjell-Åke Andersson, representerar eget innehav
– Tomas Ramsälv, representerar Odin Fonder

NOTEs årsstämma kommer att hållas i Stockholm tisdagen den 21 april 2009.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman kan skicka detta via e-post till info@note.eu eller till Styrelsen i NOTE AB, c/o Henrik Nygren, Box 711, 182 17 Danderyd.
Ärendet måste vara bolaget tillhanda senast den 2 mars 2009.

Se fler nyheter