2001-03-20

Årsredovisning 2001

• Koncernen redovisar sitt bästa rörelseresultat hittills,
27 MSEK. Nettoomsättningen ökade till 514 MSEK (350).
• Vinst per aktie efter skatt uppgick till 52 SEK (19).
• I april antog bolagsstämman styrelsens förslag om ny
varumärkesstrategi under koncernnamnet NOTE.
• I maj tecknades ett samarbetsavtal med Sigma Innovation
AB (nuvarande Epsilon AB) – ett företag som arbetar med
produktutveckling. Via avtalet får NOTEs kunder tillgång
till avancerad elektronikkonstruktion.
• I september öppnades en prototypverkstad i Electrum, Kista.
• I november lanserades det globala nätverket under en
egen marknadsprofil, ems-ALLIANCE, på Productronicamässan
i München. Såväl svensk som internationell press
uppmärksammade händelsen.
• Under kvartal fyra erbjöds ett optionsprogram till ledande
befattningshavare i koncernen.
Programmet fulltecknades.
• I slutet av året färdigställdes ytterligare en produktionslokal
om 1000 kvm för Norrtälje-fabriken.

.

Se fler nyheter