2020-04-09

Årsstämma 2020 – Åtgärder med anledning av Coronaviruset

NOTE kommer att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020 mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten höjt risknivån för smittspridning i Sverige.

Målsättningen är att minska risken för smittspridning genom att hålla en kort och effektiv årsstämma med begränsad interaktion, genom bland annat följande åtgärder:

  • Antalet närvarande funktionärer och anställda vid stämman kommer att minimeras.
  • Inga valberedningsledamöter, styrelseledamöter, revisorsföreträdare, funktionärer eller anställda som upplevt luftvägsbesvär i kombination med feber under de 14 dagarna närmast före stämman, kommer att närvara vid stämman. Aktieägare och ombud ombeds vänligen att iaktta samma förhållningsregel.
  • Lättare förtäring kommer att erbjudas.
  • Planerade anföranden begränsas till ett minimum i syfte att minska årsstämmans längd.  
  • Årsstämman avslutas omedelbart efter att de obligatoriska punkterna på dagordningen har avhandlats.
  • Aktieägare som inte vill närvara personligen på stämman måste ge fullmakt åt ett ombud för att utöva sin rösträtt. Fullmakten ställs förslagsvis ut till stämmans ordförande eller annan person som aktieägaren vet kommer närvara på årsstämman. Om fullmakten ställs ut till ordföranden på stämman måste fullmakten kombineras med en röstinstruktion så att ordföranden på stämman vet hur denne ska rösta under de olika beslutspunkterna.
    Om fullmakten inte kombineras med en röstinstruktion då kommer inte ordföranden kunna företräda aktieägaren på stämman. Fullmakten bör även i övriga fall kombineras med en röstinstruktion. Tillsammans med fullmakten ska även tillhandahållas kopior på relevanta behörighetshandlingar i enlighet med vad som anges i kallelsen till årsstämman.

     

Viktigt!
Observera att tiden för registrering kommer att ändras från 13:15 till 13:45.

Notera att möjligheten att låta ett ombud utöva aktieägares rösträtt på stämman förutsätter att aktieägaren gjort anmälan samt finns upptagen i aktieboken i enlighet med vad som anges i kallelsen till årsstämman. Det är således inte tillräckligt att enbart skicka in en fullmakt. Denna fullmakt skickas till företaget i god tid före stämman per brev till Box 1285, 164 29 Kista.

NOTE tillhandahåller blankt fullmaktsformulär samt blank röstinstruktion på hemsidan under fliken ”Bolagsstyrning” / ”Bolagsstämma”.

NOTE följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att publicera uppdaterad information på hemsidan inför årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22 
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 760 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 070. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2020 klockan 10.00 CET.

Se fler nyheter