2022-10-12

Befarad kundförlust påverkar NOTEs resultat för tredje kvartalet

En av NOTEs kunder på den engelska marknaden, verksam inom laddning av elfordon, har ansökt om rekonstruktion. Med anledning av detta tar NOTE en kostnad för befarad kundförlust om 30 miljoner kronor för hela den riskexponering som NOTE har gentemot bolaget.

Händelsen påverkar inte NOTEs underliggande verksamhet och NOTEs tillväxt för andra halvåret bedöms vara fortsatt god. Q3-rapporten presenteras i sin helhet den 17 oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 3 218 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 400. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2022 klockan 15.00 CET.

Se fler nyheter