2001-02-02

Bokslutskommuniké 2000

• Nettoomsättningen ökade med 63 procent till 350,5 Mkr (215,7)
• Omsättningen under tredje tertialet uppgick till 150,1 Mkr
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 8,2 Mkr (1,9)
• Vinst per aktie efter skatt uppgick till 19,67 kr
• Från och med den 1 november ingår förvärvet av Trienta Elektronik AB:s
Torsbyfabrik

.

Se fler nyheter