2006-02-16

Bokslutskommuniké Januari-December 2005

NOTE presenterar idag sitt bokslut för 2005. Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet ökade med 55% till MSEK 428,2 (276,8). Kvartalets rörelseresultat uppgick till MSEK 23,5 (-34,6). Nettoomsättningen för helåret ökade med 36 procent till MSEK 1 504,1 (1 103,1).

Resultatet efter skatt för helåret blev MSEK -54,9 (13,6), vilket motsvarar ett resultat per aktie om SEK -5,71 (1,50). Under första halvåret påverkades resultatet negativt av omstruktureringskostnader, reserveringar för nedskrivningar samt nedvärdering av kundfordringar och lager om totalt ca MSEK 128.

”NOTE lyckades under året växa med 36 procent trots omfattande strukturåtgärder och det är ett styrkebesked. Nu har vi lagt en god grund för att nå vårt lönsamhetsmål, samtidigt som vi ser goda möjligheter att fortsätta växa”, säger NOTE:s verkställande direktör Arne Forslund i en kommentar till rapporten.

”Efter genomfört strukturarbete har NOTE åter börjat positionera sig för att under 2006 mer aktivt ta för sig på den växande EMS-marknaden. Vi har slutit strategiska samarbetsavtal och genomfört flera nyckelrekryteringar. Vi har förstärkt våra system för styrning och kontroll och har nu en stabil plattform för framtida tillväxt. Viktig var också den fortsatta överföringen av volymtillverkning till koncernens enheter i Östeuropa samt att de tre nya enheterna i Skellefteå, Hyvinkää (Finland) och Pärnu (Estland) införlivades och att samtliga utvecklades väl. Kapital- och kostnadsrationaliseringar har stått i fokus och präglat andra halvåret 2005. Fjärde kvartalets kassaflöde var starkt och rörelseresultat visar att de omstrukturerings-åtgärder som vidtogs i början av året nu medfört eftersträvade resultatförbättringar”, sammanfattar Arne Forslund.

”Vi bedömer att möjligheterna att fortsätta ta marknadsandelar under 2006 är goda. Det långsiktiga målet om en EBT-marginal på 6 procent kvarstår”, säger Arne Forslund avslutningsvis.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arne Forslund, Koncernchef NOTE AB, telefon 0705 – 477 477
Gunilla Olsson, CFO NOTE AB, telefon 0709 – 50 80 71

Se fler nyheter