2003-12-01

Extra Bolagsstämma i NOTE AB (publ)

KALLELSE 2003-12-01

Aktieägarna i NOTE AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2003
kl. 18.00 i Roslagens Sparbanks lokaler, Danskes Gränd 2, Norrtälje.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Roslagens Sparbank förda aktieboken senast på dagen för bolagsstämman, dels anmäla sin avsikt att deltaga på stämman senast torsdagen den 11 december klockan 12.00 på ett av följande sätt:
Post: NOTE AB, Box 910, 761 29 NORRTÄLJE
Fax: 0176-178 79, Att. Mette Franek
E-post: info@note.se
Telefon: 0176-794 45 (Mette Franek)

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt aktieinnehav. Aktieägare äger rätt att medföra biträde om denne anmäls enligt ovan. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna vara bolaget tillhanda senast den 11 december.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Anföranden av styrelseordföranden m.fl.
Beslut om styrelsens förslag till nyemission efter framläggande av handlingar enligt ABL 4:4-6
Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Val av ny styrelseledamot
Stämmans avslutande

Punkt 7. Styrelsens förslag till nyemission
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av totalt 15.000 aktier, envar aktie om nominellt tio
(10) kronor, innebärande en ökning av aktiekapitalet om 150.000 kr. Rätt att teckna de nyemitterade aktierna skall tillkomma ITAB Industri AB, org.nr 556076-2055. Som betalning för de 15.000 nyemitterade aktierna
skall aktietecknaren tillskjuta samtliga aktier av totalt 9.000 utestående aktier i ITAB Elektronik AB
org.nr 556161-4339. Utöver de 15.000 nyemitterade aktierna har NOTE AB utfäst en tilläggsköpeskilling för aktierna i ITAB Elektronik AB som beror av bolagets utveckling.

Punkt 8 och 9. Antalet styrelseledamöter och suppleanter samt val av ny styrelseledamot
Aktieägare representerande c:a 70% av aktier och röster i bolaget har underrättat bolaget att de avser att framföra följande förslag till beslut:
Punkten 8: Antal styrelseledamöter utökas till sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter
Punkten 9: Thord Johansson, huvudägare i ITAB Industri AB, väljs in som ny ledamot.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission jämte handlingar enligt aktiebolagslagen 4 kap. 4 § och 6 § kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor, Stockholmsvägen 59, Norrtälje, en vecka före stämman och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Ovanstående handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Norrtälje i november 2003

NOTE AB (publ)
Styrelsen

Se fler nyheter