2020-09-18

Fortsatt stark resultatutveckling i NOTE trots en något svagare marknad under Q3

NOTE har under en längre tid utvecklats mycket positivt med ökade marknadsandelar, stark organisk tillväxt och successivt ökade marginaler. För det tredje kvartalet förväntas en fortsatt positiv resultatutveckling. Rörelsemarginalen för Q3 bedöms komma att uppgå till cirka 8,0%, vilket innebär en avsevärd marginalförstärkning jämfört med i fjol. Utvecklingen är särskilt stark i Sverige och Finland. Efterfrågan i England och Kina ligger dock på en lägre nivå, primärt som en effekt av den rådande pandemin. Tillsammans med förseningar i några nya kundprojekt bidrar det till att försäljningstillväxten under Q3 – mätt i lokala valutor – förväntas uppgå till i storleksordning 3%, vilket är något lägre än vårt tillväxtmål.

”Vår underliggande affär utvecklas starkt. Vi vinner fortsatt nya projekt hos kunder i vår befintliga kundbas och fortsätter att vinna nya kunders förtroende på ett övertygande vis. Vi ser ljust på framtiden även om efterfrågan på några av våra marknader dämpat vår tillväxt efter sommaren”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 892 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 18 september 2020 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter