2020-03-12

Fortsatt stark utveckling i NOTE under första kvartalet 2020

NOTE fortsätter att utvecklas starkt trots oroligheterna kring utbredningen av Corona-viruset. Sedan två veckor tillbaka löper tillverkningen i NOTEs fabrik i Kina med full kapacitet. Med ett försäljningsbortfall i kvartalet om cirka 20 MSEK, främst föranlett ett förlängt produktionsstopp i Kina, beräknas försäljningen under Q1 uppgå till 460-470 MSEK, motsvarande en tillväxt om cirka 15%. Inräknat försäljningsbortfallet och merkostnader i samband med det förlängda produktionsstoppet i Kina-fabriken förväntas rörelsemarginalen utvecklas fortsatt starkt.

”Vi ser naturligtvis mycket allvarligt på Corona-situationen. Under inledningen av året vidtog vi ett stort antal åtgärder med anledning av det uppkomna läget. Redan i januari införde vi internt en rad restriktioner vad avser resor, möten och externa besök. I anslutning till det kinesiska nyåret i januari hölls fabriken i Kina stängd en vecka längre än normalt. I nära samarbete med lokala myndigheter vidtogs en rad försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning innan fabriken öppnades upp för produktion igen den 10 februari. Personalen i Kina-fabriken har successivt återkommit och tillverkningen i Kina löper sedan snart två veckor med ordinarie hög takt. Efterfrågan på elektroniktillverkning i Kina är fortsatt hög och vi räknar med att kunna hämta ikapp produktionsbortfallet från den förlängda nedstängningen, främst genom utökad övertid, under det kommande kvartalet.

Samtidigt förs en nära dialog med leverantörer, inte minst vad avser mönsterkort (PCBs), för att identifiera och begränsa störningar av inleveranser till våra fabriker och förseningar till våra kunder. Vissa leveransförseningar har förekommit, vilket föranlett mer omplaneringar av produktionen än normalt. Prioriteringar har då naturligen gjorts i nära dialog med berörda kunder. Det är naturligtvis svårt, för att inte säga omöjligt, att idag förutse eventuella leveransstörningar och komponentbrister framöver. Hittills i år har tillgängligheten av elektronikkomponenter och övrigt produktionsmaterial varit förhållandevis god trots problematiken kring Corona.

Vi har en hög inneliggande orderstock för leverans under Q2 och framåt och arbetar intensivt för att säkerställa fortsatt god tillgänglighet av material. Vi följer noga den framtida utvecklingen av Corona-situationen och dess påverkan på NOTE, våra kunder och leverantörer med stor ödmjukhet”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 760 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 092. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 12 mars 2020 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter