2020-05-14

Fortsatt stark utveckling i NOTE under Q2 och fabriken i Windsor åter öppnad

I slutet av mars och i linje med brittiska myndigheters beslut att begränsa alla icke nödvändiga resor och industriella verksamheter stängdes fabriken i Windsor tillfälligt ned. Fabriken i Windsor svarar för cirka 10% av NOTEs totala försäljning. Nedstängningen är föremål för de brittiska myndigheternas stödåtgärder, som bland annat innefattar full kompensation för lönekostnaden av permitterad personal. Utifrån de lokala myndigheternas instruktioner har NOTE vidtagit nödvändiga åtgärder för att åter öppna fabriken för produktion. Kapacitetsutnyttjandet i Windsor-fabriken beräknas gradvis öka under maj-juni. Som tidigare informerats förväntas den tillfälliga stängningen av fabriken i Windsor leda till ett produktionsbortfall under Q2 om cirka 20 MSEK.

NOTEs verksamhet utvecklas mycket starkt och samtliga fabriker i Europa och Kina är nu i drift. Efterfrågan under andra kvartalet är fortsatt hög såväl från kunder inom medicinteknikområdet som inom övriga segment. Tillgången på elektronikkomponenter är fortsatt relativt god. Med hänsyn till det starka orderläget, med många nya projekt i uppgångsfas, finns goda förutsättningar att försäljningen under andra kvartalet kommer att uppgå till cirka 500 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt klart överstigande 10%. Såväl rörelseresultatet som rörelsemarginalen förväntas stärkas även under det andra kvartalet.

”NOTE har under senare tid vunnit många kunders förtroende och nådde i fjol en organisk tillväxt om cirka 15%. Under årets första fyra månader var tillväxten 17%, vilket är klart över vårt försäljningsmål. Vi har många kunder i tillväxtfas, vilket bidrar till vår starka tillväxt och resultatutveckling under första halvåret”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 830 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter