2008-10-20

Fortsatt strukturomvandling i NOTE

NOTE fortsätter konsekvent omstruktureringen och satsningen på Nearsourcing. Ett led i denna satsning är att flytta arbetsintensiva tillverknings- och inköpstjänster till kostnads-effektiva länder. Åtgärder har nu vidtagits för att reducera antalet anställda i Sverige med ytterligare cirka 100 medarbetare.

’’Hittills i år har vi med full kraft drivit på omställningen av NOTE – allt för att förverkliga vår nya strategi Nearsourcing. Redan i våras inledde vi en anpassning av vår organisation, primärt i Sverige, i takt med att vi skapat förutsättningar för att flytta arbetsintensiva tillverknings- och inköpstjänster till våra enheter där kostnadsbilden är till våra kunders och vår fördel.

Som ett led i den pågående omställningen och effektiviseringen av NOTE varslade vi under första halvåret 200 medarbetare motsvarande drygt 25% av antalet anställda i Sverige. Nu tar vi nästa steg vilket bedöms komma att medföra en minskning med ytterligare cirka 100 medarbetare i Sverige. Den personalreduktion vi nu avser att genomföra är främst en konsekvens av vår långsiktiga strategi och att vi under hösten inför en ny effektivare organisation för framtiden. Genom dessa åtgärder sänker vi kostnaderna samtidigt som vi reducerar affärsriskerna och vår känslighet för konjunkturförändringar. Vid utgången av året kommer vi därför ha en avsevärt bättre kostnadsstruktur jämfört med vid årets början”, säger Arne Forslund, VD och koncernchef för NOTE AB.

”Vidare har marknadsläget för industrin försvagats. Vår försäljning till befintliga kunder har därför hittills i år varit något lägre än planerat. Genom vår målmedvetna satsning på Nearsourcing skapar vi dock förutsättningar för försäljningstillväxt. Trots ett svagare marknadsläge för våra befintliga kunder har vi sedan sommaren noterat ett positivt trendbrott och påtagligt ökat vår försäljning till nya kunder och nya marknader. Detta är mycket glädjande för vår långsiktiga försäljningsutveckling.

Från vår styrkeposition i branschen har vi ambitionen att ytterligare stärka våra marknadspositioner genom att fortsätta etablera Nearsourcing-centers på nya geografiska marknader”, avslutar Arne Forslund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arne Forslund, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 07, 0705-477 477
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 0709-770 686

Se fler nyheter