2009-03-20

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 21 april 2009

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, tisdagen den 21 april 2009 kl. 11.00 i Salén Konferens, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Rätt att deltaga vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast tisdagen den 14 april 2009,

– dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget under adress NOTE AB, Box 711, 182 17 DANDERYD, eller per telefon 08-568 990 00, eller via e-post: info@note.eu senast onsdagen den 15 april 2009 kl. 16.00. Vid anmälan skall uppges namn eller firma, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 14 april 2009, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan därom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår per denna dag till 9 624 200.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse för styrelsens arbete.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet på årsstämman valda styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelse.
13. Fastställande av valberedningens förslag till instruktion för valberedning.
14. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
16. Avslutande av stämman.

Valberedningen
I valberedningen har Bruce Grant (styrelseordförande NOTE AB), Kjell-Åke Andersson (representerar eget innehav), Jimmy Bengtsson (Skandia, adjungerad), Tomas Ramsälv (Odin Fonder) samt Ulf Strömsten (Catella Fonder), ordförande, deltagit.

Valberedningens förslag (punkt 2, 10, 11, 12 och 13)
2. Bruce Grant föreslås till ordförande på stämman.
10. Föreslås att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.
11. Styrelsens arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma föreslås utgå med
sammanlagt 910 000 kronor. Styrelsens arvode föreslås fördelas enligt följande: arvode för ordförande 200 000 kronor, arvode för vice ordförande 150 000 kronor. Arvodet till övriga ledamöter föreslås uppgå till 100 000 kronor per ledamot. Dessutom föreslås 60 000 kronor att fördelas till ledamöter i utskott enligt styrelsens ordförandes beslut. Styrelseledamot som är anställd av bolaget skall inte uppbära något styrelsearvode. Sammantaget innebär detta att arvodesnivån per ledamot föreslås vara oförändrad i jämförelse med föregående år, dock med justering att det sammanlagda arvodet höjs med 100 000 kronor beroende på att ingen av de föreslagna ledamöterna är anställd av bolaget och därmed skall samtliga uppbära arvode. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.
12. Omval föreslås av följande styrelseledamöter: Bruce Grant, Håkan Gellerstedt, Göran Jansson och Per-Arne Sandström, med Bruce Grant som ordförande och Göran Jansson som vice ordförande. Nyval föreslås av Bo Andersson, Göran Gezelius samt Göran Sigfridsson.
13. Valberedningen skall bildas genom att de fyra största aktieägarna, som önskar delta, minst sex månader före årsstämman utser var sin representant med bolagets styrelseordförande som sammankallande. Där en eller flera aktieägare avstår sin rätt, skall storleksmässigt nästkommande aktieägare beredas motsvarande möjlighet.

Namnen på de fyra representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts.
Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts.

Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren denne representerar inte längre är en av de fyra största aktieägarna. För det fall att fler än en ledamot lämnar valberedningen av nyss nämnda skäl skall de då fyra största aktieägarna utse fyra representanter till valberedningen. Om ej särskilda skäl föreligger, skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.
Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen skall arbeta fram ett förslag till ordförande på stämma, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, principer för utseende av valberedning och i förekommande fall revisorer samt arvodering av revisorer att föreläggas årsstämman (och i förekommande fall, extra stämma) för beslut.
Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsens förslag (punkt 14)
14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma bemyndigas att fatta beslut om dels att förvärva högst så många aktier att bolaget efter förvärv innehar högst 10 procent av registrerat antal aktier i bolaget dels att överlåta de egna aktierna. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att styrelsen skall ges ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Handlingar till stämman
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt Aktiebolagslagen kommer från och med den 7 april 2009 att finnas tillgängliga hos bolaget på Vendevägen 85 A i Danderyd. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.
________________________

Danderyd i mars 2009
NOTE AB (publ)
Styrelsen

Se fler nyheter