2011-03-28

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 28 april 2011

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, torsdagen den 28 april 2011 kl. 11.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Rätt att deltaga vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall

–      dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 20 april 2011,

–      dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget under adress NOTE AB, Box 711,
182 17 DANDERYD, eller per telefon 08-568 990 00, eller via e-post: info@note.eu senast onsdagen den 20 april 2011 kl. 16.00. Vid anmälan skall uppges namn eller firma, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 20 april 2011, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan därom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår per denna dag till 28 872 600 stycken.

Ombud, fullmakt m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats, www.note.eu.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse för styrelsens arbete.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut
a)     om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b)     om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c)     om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet på årsstämman valda styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelse.
13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14.  Beslut om ändring av bolagsordningen.
15.  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
16. Avslutande av stämman.

Valberedningen
Valberedningen i NOTE har utgjorts av Stefan Charette (representant för Investment AB Öresund samt styrelseordförande i NOTE AB (publ)), Bruce Grant (representant för Garden Growth Capital LLC samt styrelseledamot i NOTE AB (publ)), Christer Sandberg (representant för CLS Holdings plc) samt Ulf Strömsten (representant för Catella Fondförvaltning). Ordförande i valberedningen har varit Ulf Strömsten.

Valberedningens förslag (punkt 2, 10, 11 och 12)
2. Stefan Charette föreslås till ordförande på stämman.
10. Föreslås att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
11. Styrelsens arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma föreslås utgå med sammanlagt 660 000 kronor, vilket är 100 000 kronor längre än föregående år. Styrelsens arvode föreslås fördelas enligt följande: arvode för ordförande 200 000 kronor samt arvode för övriga ledamöter 100 000 kronor per ledamot. Dessutom föreslås 60 000 kronor att fördelas till ledamöter i utskott enligt styrelsens ordförandes beslut. Styrelseledamot som är anställd av bolaget skall inte uppbära något styrelsearvode. Sammantaget innebär detta att arvodesnivån per ledamot föreslås vara oförändrad i jämförelse med föregående år. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.
12. Omval föreslås av följande styrelseledamöter: Kjell-Åke Andersson, Stefan Charette, Bruce Grant och Henry Klotz. Nyval föreslås av Stefan Johansson. Till styrelseordförande föreslås Stefan Charette.

Styrelsens förslag (punkt 13)
13. Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fastställdes vid årsstämman 2010 fastställs utan ändring för 2011.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)
14. Styrelsen föreslår, mot bakgrund av ändring av aktiebolagslagen, om ändring av bolagsordningens bestämmelse punkt 8 innebärande att de nuvarande reglerna om kallelse till bolagsstämma ändras. Den föreslagna ändringen innebär att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, hållas tillgänglig på bolagets webbplats samt att bolaget annonserar i Svenska Dagbladet att kallelse skett. Ändringen innebär vidare en allmän uppdatering samt anpassning till aktiebolagslagens förändrade regler om tid för kallelse till extra bolagsstämma.

Styrelsen föreslår att punkt 8 skall ha följande lydelse:

Utöver den ort där bolaget har sitt säte kan bolagsstämma hållas i Stockholm.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning skall behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Samtidigt med att kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Skulle utgivning av Svenska Dagbladet upphöra att vara rikstäckande, skall istället annonsering ske i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Handlingar till stämman
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 7 april 2011 att finnas tillgängliga hos bolaget på Vendevägen 85 A i Danderyd samt på bolagets webbplats, www.note.eu. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

________________________

Danderyd i mars 2011
NOTE AB (publ)
Styrelsen


Om NOTE
NOTEs affärsidé är att erbjuda tjänster inom tillverkning och logistik av elektronikbaserade produkter. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för år 2010 uppgick till 1 211 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1 000. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Se fler nyheter