2019-03-25

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) torsdagen den 25 april 2019

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget”), torsdagen den 25 april 2019 kl. 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. Närvaroregistreringen vid årsstämman kommer att påbörjas kl. 13.15.

Rätt att deltaga vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 17 april 2019,
dels anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 17 april 2019.

Anmälan kan göras via e-post, info@note.eu, eller per telefon 08-568 990 00. Anmälan kan också göras skriftligen till NOTE AB, Box 1285, 164 29 Kista. Vid anmälan ska uppges namn eller företag, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden anmäler dessa på samma vis.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se Bolagets integritetspolicy: https://www.note.eu/wp-content/uploads/2018/05/NOTE-Privacy-policy.pdf.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före onsdagen den 17 april 2019, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 28 872 600 stycken. Bolaget innehar 1 000 000 egna aktier per dagen för denna kallelse.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska fullmakten undertecknas av behörig firmatecknare samt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på adress Box 1285, 164 29 Kista. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på Bolagets hemsida, www.note.eu.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Redogörelse för styrelsens arbete.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut
  a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   
  b. om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

  c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
   
 10. Fastställande av antalet på årsstämman valda styrelseledamöter och revisorer.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Val av
  a. styrelse,
   
  b. revisorer.
 13. Fastställande av valberedningens förslag till instruktion för valberedning.
 14. Fastställande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
 17. Avslutande av stämman.

Valberedningen förslag (punkt 2, 10, 11, 12 och 13)
Valberedningen i NOTE AB (publ), org.nr. 556408-8770, (”Bolaget”),
har utgjorts av Johan Hagberg (eget innehav), Martin Nilsson (Catella Fondförvaltning), Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder) och Thomas Tang, (Mediuminvest A/S). Ordförande i valberedningen har varit Malin Björkmo.

Punkt 2 – Advokat Andreas Wirén föreslås till ordförande på stämman.

Punkt 10 – Styrelsen föreslås bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Ett revisionsbolag föreslås utses som revisor.

Punkt 11 – Styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete föreslås utgå enligt följande (arvode 2018 inom parentes):

 • styrelsens ordförande: 255 000 kr (255 000 kr),
 • var och en av övriga styrelseledamöter: 140 000 kr (112 000 kr), 
 • ordförande i revisionsutskottet 65 000 (30 000 kr),  
 • ledamot i revisionsutskottet 35 000 (30 000 kr), 
 • ordförande i ersättningsutskottet 20 000 kr (10 000 kr) samt 
 • ledamot av ersättningsutskottet 10 000 kr (10 000 kr).

Revisorsarvode föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, utgå enligt löpande räkning.

Punkt 12 a) – Omval föreslås av följande styrelseledamöter: Kjell-Åke Andersson, Anna Belfrage, Kaj Falkenlund, Johan Hagberg, Bahare Hederstierna, Claes Mellgren och Charlotte Stjerngren. Till styrelseordförande föreslås Johan Hagberg omväljas.

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.note.eu.

Punkt 12 b) – Omval föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PwC har meddelat att för det fall PwC väljs, kommer PwC att utse Niklas Renström till huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Valberedningsinstruktionen föreslås justeras genom att meningen ”Dock ska max sju aktieägare kontaktas” tas bort ur den valberedningsinstruktion som fastställdes av årsstämman 2018. Vidare föreslås ett fåtal redaktionella ändringar. Ny instruktion för valberedningen föreslås med följande lydelse.

Valberedningen ska bildas genom att de röstmässigt fyra största aktieägarna som önskar delta, minst sex månader före årsstämman utser var sin ledamot med Bolagets styrelseordförande som sammankallande. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstantalet största aktieägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de har ägargrupperats i Euroclear-systemet. Där en eller flera aktieägare avstår sin rätt, ska storleksmässigt nästkommande aktieägare beredas motsvarande möjlighet. När aktieägare kontaktas ska styrelseordföranden uppställa erforderliga ordningsregler, såsom senaste svarsdag etc. I övrigt ska för valberedningen gälla det som från tid till annan gäller enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Namnen på de fyra ledamöterna ska offentliggöras så snart de utsetts.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter och verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts.

Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna i Bolaget ska dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största ska erbjudas plats i valberedningen. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Om en representant av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsett representanten beredas tillfälle att utse en ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

Valberedningen ska arbeta fram ett förslag till ordförande på stämma, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, instruktion för valberedningen och, i förekommande fall, revisorer samt arvodering av revisorer att föreläggas årsstämman (och, i förekommande fall, extra stämma) för beslut.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska Bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för hur valberedning utses och valberedningens uppdrag ska gälla till dess att bolagsstämma beslutar om ändring därav. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner det påkallat att till årsstämma föreslå ändring av ifrågavarande principer.

Styrelsens förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att Bolaget lämnar en utdelning till aktieägarna med 0,70 kronor per aktie med måndagen den 29 april 2019 som avstämningsdag. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB utbetala utdelningen fredagen den 3 maj 2019.

Styrelsen erinrar om att Bolagets sammanlagda vinstmedel, enligt balansräkningen per den 31 december 2018, uppgår till 52 943 119 kronor och överstiger således det föreslagna sammanlagda utdelningsbeloppet om högst 20 210 820 kronor med 32 732 299 kronor.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar följande (oförändrade) riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare för tiden intill nästa årsstämma. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och medlemmar av Bolagets ledningsgrupp.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområde, erfarenhet samt prestation och omprövas varje år. Rörlig ersättning är beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål och kan högst uppgå till 100 procent av den fasta lönen. Under 2018 uppgick den rörliga ersättningen för ledande befattningshavare (sex personer) till cirka 1 600 000 kronor.

Pensionsåldern är 65 år. Bolaget erbjuder ITP-liknande förmåner. Uppsägningslön och avgångsvederlag för en ledande befattningshavare ska sammantaget inte överstiga ersättning för 24 månader.

Styrelsen ska äga rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av Bolagets egna aktier på i huvudsak följande villkor:

Förvärv får ske mot kontant betalning på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv i enlighet med förvärvserbjudande enligt ovan ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av tjugo (20) procent uppåt.

Överlåtelse av aktier får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelse om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad högsta köpkurs och lägsta säljkurs på Nasdaq Stockholm. Det antal aktier som får överlåtas ska uppgå till högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier är att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier och att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapital- samt aktiestruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

För giltigt beslut krävs att det ovannämnda förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Emission mot kontant betalning och kvittningsemission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under förutsättning att emissionen genomförs på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella förvärv eller kapitalanskaffningar i anledning av förvärv.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Aktieägarens rätt att begära upplysningar
Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Handlingar till stämman
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, valberedningens förslag till beslut, motiverat yttrande beträffande dess förslag till styrelse och revisor, information om föreslagna styrelseledamöter, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på adressen Borgarfjordsgatan 7 i Kista samt på Bolagets hemsida, www.note.eu, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.
  

Kista i mars 2019
Styrelsen i NOTE AB (publ)
  

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 379 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 060. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2019 klockan 13:00 CET. 

Se fler nyheter