2016-12-23

Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 20 januari 2017 – förslag om förändringar i styrelsen med anledning av ändringar i ägarkretsen

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, fredagen den
20 januari 2017 kl. 10.30 i Best Western Hotel Danderyd, Vendevägen 87, Danderyd. Närvaroregistreringen vid bolagstämman kommer att påbörjas klockan 10.00.

Rätt att deltaga vid stämman 
Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman skall

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast lördagen den 14 januari 2017,

– dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 16 januari 2017. Anmälan kan göras via e-post, info@note.eu, eller per telefon 08-568 990 00. Anmälan kan också göras skriftligen till NOTE AB,  Box 711, 182 17 DANDERYD. Vid anmälan skall uppges namn eller företag, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden anmäler dessa på samma vis.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 14 januari 2017, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår per denna dag till 28 872 600 stycken.

Ombud 
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats, www.note.eu.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING  

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antalet på stämman valda styrelseledamöter.
8. Fastställande av arvode åt styrelsen.
9. Val av styrelse.
10. Avslutande av stämman.

Valberedningen
Valberedningen i NOTE har utgjorts av Kjell-Åke Andersson (eget och familjs innehav), Fredrik Hagberg (eget och bolags innehav), Johan Hagberg (eget innehav) och Jonas Hagströmer (Creades AB). Ordförande i valberedningen har varit Jonas Hagströmer.

Valberedningens förslag (punkt 2, 7, 8 och 9) 
2. Peter Herlitz föreslås till ordförande på stämman.

7. Föreslås att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

8. Styrelsens arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma föreslås utgå med på årsbas oförändrat belopp per ledamot jämfört med perioden sedan föregående årsstämma. Styrelsens arvode föreslås på årsbas fördelas enligt följande: arvode för ordförande 300 000 kronor samt arvode för övriga ledamöter 100 000 kronor per ledamot. Dessutom föreslås 60 000 kronor att fördelas till ledamöter i utskott enligt styrelsens ordförandes beslut. Styrelseledamot äger fakturera arvodet från bolag förutsatt att det är kostnadsneutralt för NOTE jämfört med att uppbära ersättningen som inkomst av tjänst.

9. Omval föreslås av följande styrelseledamöter: Kjell-Åke Andersson och Bahare Hederstierna. Till nyval föreslås Johan Hagberg, John Hedberg och Per Ovrén. Till styrelseordförande föreslås John Hedberg.

Bruce Grant, Stefan Johansson, Henry Klotz, Daniel Nyhrén Edeen och Kristian Teär har avböjt omval.

Handlingar till stämman 
Valberedningens förslag till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer senast från och med den 23 december 2016 att finnas tillgängliga hos bolaget på Vendevägen 85 A i Danderyd samt på bolagets webbplats, www.note.eu. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. 

________________________

Styrelsen i NOTE AB (publ)

  
Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronik-baserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till
1 115 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 000. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med marknadsmissbruksförordningen och regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 december 2016 klockan 15.00.

Se fler nyheter