2011-05-26

Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 21 juni 2011

Som en del av det under 2010 genomförda åtgärdsprogrammet i NOTE flyttades tillverkningen från NOTE Tauragé UAB, Litauen, till andra enheter inom koncernen. Tillverkningen i Tauragé avvecklades vid årsskiftet 2010/2011. För att påskynda avvecklingen av den juridiska enheten har avtal tecknats om att sälja samtliga aktier i NOTE Tauragé UAB. Bolaget äger den fastighet där produktionen tidigare bedrevs. Köpare är två privatpersoner, varav den ene är Virginijus Liepis som är verkställande direktör i bolaget. Försäljningen beräknas ha en begränsad positiv påverkan på NOTEs rörelseresultat. Den extra bolagsstämman är föranledd av bestämmelserna i 16 kap Aktiebolagslagen, den så kallade Lex Leo.

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, tisdagen den
21 juni 2011 kl. 11.00 på NOTEs huvudkontor, Vendevägen 85 A, Danderyd.

Rätt att deltaga vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 15 juni 2011,

– dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget under adress NOTE AB, Box 711, 182 17 DANDERYD, eller per telefon 08-568 990 00, eller via e-post: info@note.eu senast onsdagen den
15 juni 2011. Vid anmälan skall uppges namn eller firma, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 15 juni 2011, genom förvaltares försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan därom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår per denna dag till 28 872 600.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.

Ärenden
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av styrelsens förslag till beslut om försäljning av samtliga aktier i NOTE Tauragé UAB.
8. Avslutande av stämman.

Godkännande av styrelsens förslag till beslut om försäljning av samtliga aktier i NOTE Tauragé UAB (punkt 7)
Som en del av det under 2010 genomförda åtgärdsprogrammet i NOTE flyttades tillverkningen från NOTE Tauragé UAB, Litauen, till andra enheter inom koncernen. Tillverkningen i Tauragé avvecklades vid årsskiftet 2010/2011. För att påskynda avvecklingen av den juridiska enheten har avtal tecknats om att sälja samtliga aktier i NOTE Tauragé UAB. Bolaget äger den fastighet där produktionen tidigare bedrevs. Köpare är två privatpersoner, varav den ene, Virginijus Liepis, är verkställande direktör i bolaget. Hans anställning i NOTE upphör under andra kvartalet 2011.

Försäljningen beräknas ha en begränsad positiv påverkan på NOTEs rörelseresultat. Det är styrelsens bedömning att den aktuella försäljningen är det mest kostnadseffektiva sättet att fullfölja avvecklingen av NOTE Tauragé UAB, samt ägandet av bolagets fastighet.

Den extra bolagsstämman är således föranledd av bestämmelserna i 16 kap Aktiebolagslagen, den så kallade Lex Leo.

Handlingar till stämman
Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 31 maj 2011 att finnas tillgängliga hos bolaget på Vendevägen 85 A i Danderyd. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Danderyd i maj 2011
NOTE AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

 
Om NOTE
NOTE är en av Nordens ledande tillverkningspartner för outsourcad elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2010 uppgick till 1 211 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1 000. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Se fler nyheter