2007-11-01

Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 29 november 2007

Styrelsen har beslutat att inom ramen för ett treårigt incitamentsprogram lägga fram ett förslag om att
utge teckningsoptioner motsvarande 500.000 aktier. Programmet kan komma att medföra en maximal utspädning om 5% och riktas till drygt 50 ledande befattningshavare i koncernen. Prissättning föreslås ske på marknadsmässiga grunder.

Extra bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 29 november 2007, och kallelsen finns nu tillgänglig på hemsidan.

Se fler nyheter