2010-03-08

Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 7 april 2010

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, onsdagen den 7 april 2010 kl. 14.00 på Danderyds Kontorshotell, Svärdvägen 21, Danderyd.

Rätt att deltaga vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 mars 2010,

– dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget under adress NOTE AB, Box 711, 182 17 DANDERYD, eller per telefon 08-568 990 00, eller via e-post: info@note.eu senast tisdagen den 30 mars 2010 kl. 16.00. Vid anmälan skall uppges namn eller firma, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 30 mars 2010, genom förvaltares försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan därom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår per denna dag till 9.624.200.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.

Ärenden
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission.
9. Avslutande av stämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)
För att möjliggöra den ökning av bolagets aktiekapital som föreslås enligt punkt 8 nedan, föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att bolagsordningens aktiekapitalgränser ska ändras från nuvarande lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor till lägst 4.500.000 kronor och högst 18.000.000 kronor. Vidare föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för antalet aktier ska ändras från nuvarande lägst 6.000.000 aktier och högst 24.000.000 aktier till lägst 9.000.000 aktier och högst 36.000.000 aktier.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission (punkt 8)
Godkännande av styrelsens beslut om emission av högst 19.248.400 aktier (envar med ett kvotvärde om 0,50 kronor per aktie) till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 9.624.200.

Rätt att teckna sig för aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid två (2) teckningsrätter ska erhållas för en (1) befintlig aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt kommer att tilldelas enligt styrelsens beslut.

Tilldelning ska därvid ske i första hand till personer som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om sådana personer var aktieägare per avstämningsdagen eller inte och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier. I andra hand ska tilldelning ske till personer som anmält att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. Eventuella återstående aktier skall tilldelas de personer som garanterat nyemissionen, med fördelning i förhållande till ställda emissionsgarantier. I den mån detta inte kan ske, ska tilldelning ske genom lottning.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 12 april 2010. Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 22 april 2010 till och med den 6 maj 2010. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer utan avisering av Euroclear Sweden AB att bokas bort ur Euroclear Sweden AB:s system. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Handlingar till stämman
Styrelsens fullständiga beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 24 mars 2010 att finnas tillgängliga hos bolaget på Vendevägen 85 A i Danderyd. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

_____________________

Danderyd i mars 2010
NOTE AB (publ)
Styrelsen

Se fler nyheter