2004-02-15

KALLELSE till Extra Bolagsstämma i NOTE AB (publ)

Aktieägarna i NOTE AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 mars 2004 kl.18.00 i NOTE ABs konferensrum, Stockholmsvägen 59, Norrtälje.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 5 mars 2004, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 9 mars 2004, klockan 12.00, under adress: NOTE AB, Box 910, 761 29 NORRTÄLJE eller per telefon 0176-794 45 (Mette Franek), fax 0176-178 79, (att. Mette Franek) eller
e-post: info@note.se.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt adress och telefonnummer. Behörighets-handlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före fredagen den 5 mars 2004, genom förvaltarens försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ny bolagsordning
8. Nyval av styrelseledamöter
9. Stämmans avslutande

Beslut om ny bolagsordning – (punkt 7 ovan)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar en ny bolagsordning där bl.a.

§2 ändras så att bolagets verksamhet består i att direkt, eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag, bedriva inköp, tillverkning och försäljning av elektroniska komponenter samt annan därmed förenlig verksamhet.

§5 ändras så att aktiens nominella belopp sänks från 10 kronor till 50 öre.

§7 ändras så att bolaget skall ha en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, som utses på ordinarie bolags-stämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§8 ändras bl.a. så att bolagsstämma skall kunna hållas i Norrtälje eller Stockholm.

Bolagsstämmans beslut avseende punkt 7 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag till beslut
Aktieägare representerande 52 % av aktier och röster i bolaget har underrättat bolaget att de avser att framföra följande förslag till beslut:
Punkten 8: Nyval av två ledamöter Börje Andersson och Katarina Mellström.
(Det antecknas att Kjell-Åke Andersson och Mats Hultin underrättat bolaget om att de avgår ur styrelsen vid den extra bolags-stämman.)

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkten 7 ovan kommer att hållas tillgängligt hos bolaget, adress Stockholmsvägen 59, Norrtälje, minst en vecka före bolagsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Norrtälje i februari 2004

NOTE AB (publ)
Styrelsen

Se fler nyheter