2004-03-30

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i NOTE AB (publ)

Aktieägarna i NOTE AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 27 april 2004 kl.18.00 i Roslagens Sparbanks lokaler, Danskes Gränd 2, Norrtälje.

Deltagande
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 16 april 2004,

dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 21 april 2004, klockan 12.00, under adress: NOTE AB, Box 910, 761 29 NORRTÄLJE eller per telefon 0176-799 03 (Mette Franek), fax 0176-178 79, (att. Mette Franek) eller e-post: info@note.se.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt adress och telefonnummer. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före fredagen den 16 april 2004, genom förvaltarens försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelseledamöter och revisorer
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
14. Beslut om nomineringskommitté
15. Eventuella övriga ärenden
16. Stämmans avslutande

Beslut om utdelning (punkt 9b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2003.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 13)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, emittera nya aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen skall vidare kunna besluta om nyemission med bestämmelse om att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller med
bestämmelse om apport. Övriga villkor skall bestämmas av styrelsen utifrån det marknadsläge som råder vid tidpunkten för styrelsens beslut om nyemission.

Det belopp med vilket aktiekapitalet sammanlagt skall kunna ökas i anledning av detta bemyndigande får dock inte överstiga 1.500.000 kronor (vilket motsvarar 3.000.000 aktier efter genomförd split).

Skälet till att avvikelse från företrädesrätten skall kunna ske är att bolaget skall kunna genomföra förvärv samt riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget och/eller genomföra en ägarspridning.

Bolagsstämmans beslut avseende punkt 13 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om nomineringskommitté (punkt 14)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bilda en nomineringskommitté. Styrelsens ordförande skall under oktober månad varje år kontakta de större aktieägarna för att etablera en sådan nomineringskommitté. Nomineringskommittén skall bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande skall vara ledamot och sammankallande. Avsikten är att kommitténs ledamöter skall offentligöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Kommittén har till uppgift att förbereda och framlägga förslag till bolagsstämman avseende bl a styrelsens sammansättning, val av revisorer samt arvoden.

Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med tisdagen den 13 april 2004 att hållas tillgängliga hos bolaget på bolagets kontor, Stockholmsvägen 59, Norrtälje. Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkt 13 ovan, kommer från och med tisdagen den 20 april 2004 att hållas tillgängliga hos bolaget på bolagets kontor. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Norrtälje i mars 2004

NOTE AB (publ)
Styrelsen

Se fler nyheter