2005-04-04

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i NOTE AB (publ)

Aktieägarna i NOTE AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 3 maj 2005
kl.17.00 i Roslagens Sparbanks lokaler, Danskes Gränd 2, Norrtälje.

Deltagande
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 22 april 2005,

dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den 28 april 2004, klockan 16.00, under adress: NOTE AB, Box 910, 761 29 NORRTÄLJE eller per telefon 0176-799 15 (Nina Björk), fax 0176-178 79, (att. Nina Björk) eller e-post: info@note.se.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt adress och telefonnummer. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före fredagen den 22 april 2005, genom förvaltarens försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Bolagsstyrning
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
10. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) avstämningsdag för vinstutdelning
d) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
12. Beslut om antalet styrelseledamöter
13. Val av styrelseledamöter
14. Eventuella övriga ärenden
15. Stämmans avslutande

Beslut om utdelning
Styrelsen föreslår att en utdelning om 0,50 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2004.
Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 9 maj 2005. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas via VPC med början torsdagen den 12 maj 2005.

Beslut enligt punkterna 11-13
Den av ordinarie bolagsstämman 2004 utsedda nomineringskommittén har meddelat att den avser att framlägga följande förslag till beslut:

Som arvode till styrelsen föreslås 225.000 kronor till ordföranden och 75.000 kronor till ledamot som ej är anställd av bolaget.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Till styrelseledamöter (utan suppleanter) föreslås omval av Sten Dybeck, Börje Andersson, Thord Johansson, Katarina Mellström, Ulf Mikaelsson, Erik Stenfors och Lennart Svensson.

Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med tisdagen den 19 april 2005 att hållas tillgängliga hos bolaget på bolagets kontor, Stockholmsvägen 59, Norrtälje. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Norrtälje i april 2005

NOTE AB (publ)
Styrelsen

Se fler nyheter