2004-03-30

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i NOTE AB

Styrelsen i NOTE AB (publ) kallar härmed aktieägare i bolaget till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 27 april 2004 kl.18.00 i Roslagens Sparbanks lokaler, Danskes Gränd 2, Norrtälje.

Förutom sedvanliga ärenden på den ordinarie bolagsstämman, vilka framgår av bifogad kallelse, kommer nedanstående förslag att behandlas på bolagsstämman.

• Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2003.

• Representanter för aktieägarna föreslår omval av samtliga styrelseledamöter: Sten Dybeck, Börje Andersson, Thord Johansson, Katarina Mellström, Ulf Mikaelsson, Erik Stenfors och Lennart Svensson.

• Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bilda en nomineringskommitté.

• Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, emittera nya aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen skall vidare kunna besluta om nyemission med bestämmelse om att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller med bestämmelse om apport.
Det belopp med vilket aktiekapitalet sammanlagt skall kunna ökas i anledning av detta bemyndigande får dock inte överstiga 1.500.000 kronor (vilket motsvarar 3.000.000 aktier efter genomförd split).
Skälet till att avvikelse från företrädesrätten skall kunna ske är att bolaget skall kunna genomföra förvärv samt riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget och/eller genomföra en ägarspridning.

Vid frågor med anledning av detta pressmeddelande hänvisas till:
Sten Dybeck, Styrelseordföranden NOTE; 0708-55 18 00
Erik Stenfors, VD och Koncernchef NOTE; 0176-799 01 eller 0709-508 070

Om NOTE
NOTE är en av Sveriges ledande elektroniktillverkare med över 30 års erfarenhet från branschen. Vi erbjuder marknadsnära produktion via ems-ALLIANCETM – ett globalt nätverk av elektroniktillverkare med partners i Brasilien, Kina, Indien, Italien och USA.
Totalt har koncernen drygt 800 anställda och omsätter ca 900 MSEK årligen. I Sverige är vi fördelade på sex produktions-anläggningar/ Center of Excellence och NOTE Lab/säljkontor. Utanför Sverige finns vi med fabrik i Litauen, samt med verksamhet i Centraleuropa som styrs från vårt kontor i Gdansk, Polen.
Styrelsen i NOTE har aviserat avsikten att introducera NOTE på Stockholmsbörsen senast 2005. www.note.se

Se fler nyheter