2023-04-19

Kommuniké från årsstämma i NOTE AB (publ) den 19 april 2023

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 19 april 2023 fattade stämman bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt styrelsens fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.note-ems.com.

 

  • Att fastställa resultat och balansräkningen per den 31 december 2022 för bolaget och koncernen samt att bevilja styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

 

  • Att i enlighet med styrelsens förslag inte lämna någon utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2022.

 

  • Att styrelsen tills vidare ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor i enlighet med valberedningens förslag.

 

  • Att styrelsearvode ska utgå om sammanlagt 735 000 kronor (exklusive ersättning för kommittéarbete) varav 255 000 kronor till styrelsens ordförande och 160 000 kronor till övriga styrelseledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning i enlighet med valberedningens förslag.

  • Att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Anna Belfrage, Johan Hagberg, Bahare Mackinovski och Charlotte Stjerngren som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma samt att välja Anna Belfrage till styrelseordförande.

 

  • Att i enlighet med valberedningens förslag omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden intill nästa årsstämma. Revisionsbolaget PwC har meddelat att Andreas Skogh kommer att utses till huvudansvarig revisor.

  • Att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

 

  • Att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets egna aktier.

 

  • Att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22 
Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39

 

Om NOTE
NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). NOTE är en konkurrenskraftig elektroniktillverkare och en stabil affärspartner till kunder med högt ställda krav. Produkterna finns till exempel i komplexa system för elektronisk styrning, övervakning och säkerhet.

 

Affärsmodellen bygger på att genom långsiktiga kundrelationer och partnerskap erbjuda avancerad tillverkning, kundanpassade logistiklösningar och rådgivning till bästa möjliga totalkostnad. Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. Framförallt utgörs kunderna av större företag som verkar på världsmarknaden, men också bolag som har sin primära försäljning i norra Europa.

 

NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland, Bulgarien och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 3 917 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 400. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note-ems.com.

 

 

Se fler nyheter