2024-01-29

Kommuniké från extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 29 januari 2024

Vid extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 29 januari 2024 fattade stämman bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt till valberedningens förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.note-ems.com.

  • Att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag. Arbetstagarrepresentanter har ej inkluderats i detta antal.
  • Att nyvald styrelseledamot ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i Bolaget, dvs. 160 000 kronor. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från valet fram till årsstämman 2024 i enlighet med valberedningens förslag.
  • Att i enlighet med valberedningens förslag välja Egil Dahl som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Se fler nyheter