2003-12-29

Kommuniké från extra bolagsstämma NOTE AB (publ) den 15 december 2003

Bolagsstämman i NOTE AB (publ), org.nr 556408-8770, beslutade på extra bolagsstämma den 15 december i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av totalt 15.000 aktier, envar aktie om nominellt tio (10) kronor, innebärande en ökning av aktiekapitalet om 150.000 kr. Rätt att teckna de nyemitterade aktierna skall tillkomma ITAB Industri AB, org.nr 556076-2055. Som betalning för de 15.000 nyemitterade aktierna skall aktietecknaren tillskjuta samtliga aktier av totalt 9.000 utestående aktier i ITAB Elektronik AB, org.nr 556161-4339.

Stämman beslutade att välja in Thord Johansson som ny styrelseledamot. Styrelsen består därefter av följande ordinarie ledamöter: Kjell-Åke Andersson, Sten Dybeck, Mats Hultin, Thord Johansson, Ulf Mikaelsson, Erik Stenfors och Lennart Svensson.

Bolagsstämmans fullständiga beslut finns i sin helhet tillgängligt på Bolagets kontor på Stockholmsvägen 59, Norrtälje.

För mer information, kontakta:
Sten Dybeck, styrelseordförande NOTE AB 0708-55 18 00

Se fler nyheter