2008-04-18

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 18 april 2008

Årsstämman fattade bland annat följande beslut:

• att i enlighet med styrelsens förslag till aktieägarna dela ut 2,75 SEK per aktie eller totalt 26,5 MSEK för räkenskapsåret 2007. Avstämningsdag fastställdes till onsdagen den 23 april och utdelningen beräknas komma att utsändas måndagen den 28 april 2008

• att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2007

• att enligt valberedningens förslag omvälja Kjell-Åke Andersson, Arne Forslund, Håkan Gellerstedt, Bruce Grant, Göran Jansson, Hans Johansson och Per-Arne Sandström till styrelseledamöter in till tiden för nästa årsstämma. Bruce Grant omvaldes till styrelsens ordförande och Göran Jansson nyvaldes till vice ordförande

• att i enlighet med valberedningens förslag fastställa arvodet till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma till 200 000 kronor till ordföranden, 150 000 till vice ordföranden, 100 000 kronor till ledamot som ej är anställd av bolaget och att till utskottsarbete inom styrelsen avsätta högst 60 000 kronor

• att i enlighet med valberedningens förslag utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor med Magnus Brändström som huvudansvarig och Anders Magnussen som medpåskrivande revisor

• att utse en valberedning inför årsstämman 2009 enligt principer beskrivna i kallelsen

• att bemyndiga styrelsen att besluta om apport- och kvittningsemissioner av aktier samt förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt motsvarande principer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arne Forslund, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 07, 070-547 74 77
Henrik Nygren, Finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Se fler nyheter