2016-04-19

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 19 april 2016

Årsstämman fattade bland annat följande beslut:

• Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015.

• Att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Kjell-Åke Andersson, Bruce Grant, Bahare Hederstierna, Stefan Johansson, Henry Klotz, Daniel Nyhrén Edeen och Kristian Teär till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Kristian Teär valdes till styrelseordförande.

• Att enligt valberedningens förslag omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill nästa årsstämma.

• Att i enlighet med valberedningens förslag fastställa arvodet till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma till 300 000 kronor till ordföranden, 100 000 kronor till övriga ledamöter samt att till utskottsarbete inom styrelsen avsätta 60 000 kronor.

• Att i enlighet med styrelsens förslag besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

• Att i enlighet med styrelsens förslag lämna utdelning till aktieägarna med 0,70 kronor per aktie för verksamhetsåret 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Hedelius, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 076-100 07 31
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns tablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 125 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 000. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2016 klockan 17:00.

Se fler nyheter