2009-04-21

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 21 april 2009

Årsstämman fattade bland annat följande beslut:

• att i enlighet med styrelsens förslag inte lämna någon utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret
2008

• att enligt valberedningens förslag omvälja Håkan Gellerstedt, Bruce Grant, Göran Jansson och
Per-Arne Sandström samt välja Bo Andersson, Göran Gezelius och Göran Sigfridsson till
styrelseledamöter intill tiden för nästa årsstämma. Bruce Grant omvaldes till styrelsens ordförande
och Göran Jansson omvaldes till vice ordförande

• att i enlighet med valberedningens förslag fastställa arvodet till styrelsen för tiden intill nästa
årsstämma till 200 000 kronor till ordföranden, 150 000 till vice ordföranden, 100 000 kronor till
övriga ledamöter och att till utskottsarbete inom styrelsen avsätta högst 60 000 kronor

• att en valberedning skall utses inför årsstämman 2010 enligt principer beskrivna i kallelsen

• att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Se fler nyheter