2015-04-22

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 22 april 2015

Årsstämman fattade bland annat följande beslut:

• Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2014.

• Att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Kjell-Åke Andersson, Bruce Grant, Stefan Johansson, Henry Klotz, Daniel Nyhrén och Kristian Teär samt välja Bahare Hederstierna till styrelseledamöter intill tiden för nästa årsstämma. Kristian Teär valdes till styrelseordförande.

• Att enligt valberedningens förslag omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill nästa årsstämma.

• Att i enlighet med valberedningens förslag fastställa arvodet till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma till 300 000 kronor till ordföranden, 100 000 kronor till övriga ledamöter, förutsatt att de ej är anställda av bolaget, och att till utskottsarbete inom styrelsen avsätta 60 000 kronor.

• Att i enlighet med styrelsens förslag besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

• Att i enlighet med styrelsens förslag lämna utdelning till aktieägarna med 0,50 kronor per aktie för verksamhetsåret 2014.

Se fler nyheter