2020-04-23

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 23 april 2020

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 23 april 2020 fattade stämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.note.eu.
 

 • Att fastställa resultat och balansräkningen per den 31 december 2019 för bolaget och koncernen samt att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019.
   
 • Att i enlighet med styrelsens förslag, 77 273 888 kronor balanseras och att ingen utdelning ska lämnas.
   
 • Att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor. Det noteras att beslutet avvek från det förslag valberedningen presenterat.
   
 • Att styrelsearvode ska utgå om sammanlagt 815 000 kronor (exklusive ersättning för kommittéarbete) 255 000 kronor till styrelsens ordförande och 140 000 kronor till övriga styrelseledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.
   
 • Att omvälja Anna Belfrage, Johan Hagberg, Bahare Hederstierna, Claes Mellgren och Charlotte Stjerngren som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma samt att omvälja Johan Hagberg till styrelseordförande. Det noteras att beslutet avvek från det förslag valberedningen presenterat. Kjell-Åke Andersson har avböjt omval.
   
 • Att i enlighet med valberedningens förslag omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden intill nästa årsstämma.
   
 • Att anta valberedningens förslag till instruktion för valberedningen.
   
 • Att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
   
 • Att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets egna aktier.
   
 • Att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier.
   
 • Att i enlighet med styrelsens förslag minska aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier samt att öka aktiekapitalet genom fondemission.
   
 • Att i enlighet med styrelsens förslag besluta om bolagsordningsändringar.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22 
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86
 
Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 830 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 110. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.
 
Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2020 klockan 17.00 CET.

Se fler nyheter