2007-04-25

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 25 april 2007

Årsstämman fattade bland annat följande beslut:

• att i enlighet med styrelsens förslag till aktieägarna dela ut SEK 2,25 per aktie eller totalt SEK 21,7 miljoner för räkenskapsåret 2006. Avstämningsdag fastställdes till måndagen den 30 april och utdelningen beräknas komma att utsändas fredagen den 4 maj 2007.

• att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2006.

• att på förslag av ägare med ett ägande motsvarande cirka 40 procent av röster och kapital i bolaget välja Kjell-Åke Andersson, Bruce Grant, Håkan Gellerstedt, Göran Jansson, Hans Johansson, och Per-Arne Sandström samt omvälja Arne Forslund till styrelseledamöter in till tiden för nästa årsstämma. Bruce Grant valdes till styrelsens ordförande.

• att i enlighet med valberedningens förslag fastställa arvodet till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma till 250 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till ledamot som ej är anställd av bolaget och att till utskottsarbete inom styrelsen avsätta högst 60 000 kronor.

• att inrätta en valberedning enligt de principer som finns beskrivna i kallelsen till årsstämman med den justeringen att valberedningen omfattar en representant för envar av de fem största ägarna (styrelsens förslag: de tre största ägarna).

• att i enlighet med styrelsens förslag införa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt de principer som finns beskrivna i kallelsen till årsstämman.

Ny styrelse

Bruce Grant, ordförande
Styrelseordförande och huvudägare i Garden Growth Capital LLC och Applied Value LLC, med uppdrag för större börsnoterade bolag som Ericsson, General Electrics, General Motors och PepsiCo.
Styrelseordförande i Human Care, noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Styrelsemedlem i Stille, listat på OMX First North. Medgrundare och styrelsemedlem av Essex Electronics (avyttrat till Nordic Capital och nu del av Sanmina).
Tidigare erfarenhet som styrelseledamot i Tele2 (ordförande), Metro, Transcom, Kinnevik och Korsnäs. Rådgivare avseende program för lönsamhetsförbättringar och effektivare kapitalstrukturer i ovannämnda bolag mellan 1997-2003.
Född 1959.
Aktieinnehav i NOTE inkl bolag: 410 000 aktier.

Kjell-Åke Andersson
VD och styrelseledamot i utvecklingsbolagen NOMIX och Imita.
Erfarenhet från EMS-branschen sedan 1970-talet inom Facit/ADDO och Electrolux samt en av grundarna av Xperi, som gick samman med NOTE 2002. Styrelseordförande i MedicPen, listat på Aktietorget. Tidigare styrelseledamot och koncernchef för NOTE.
Född 1946.
Aktieinnehav i NOTE: 461 680 aktier

Håkan Gellerstedt
Managementkonsult, egen företagare inom SARL MTL Consultants, Frankrike.
Erfarenhet som managementkonsult i egen anställning samt i InterPares och Indevo, bland annat med uppdrag avseende global produktionsstrategi, program för lönsamhetsförbättringar och affärsstrategier för svenska och internationella företag.
Född 1947.
Aktieinnehav i NOTE: 0 aktier

Göran Jansson
Managing Partner i riskkapitalbolaget Applied Capital Partners.
Tidigare ställföreträdande VD och ekonomidirektör på Assa Abloy AB, även med ansvar för Sourcing och R&D.
Styrelseledamot i bland annat Precise Biometrics och Axis Communications. Föreslagen som styrelseledamot i Boss Media och Human Care.
Född 1958.
Aktieinnehav i NOTE: 0 aktier

Hans Johansson
Grundare samt 1991-2006 VD och koncernchef för Semcon, ett konsultbolag verksamt inom produktutveckling, teknikinformation och IT, noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Styrelsemedlem i Chalmers Institute of Technology, Nimbus Boats samt Sportmanship Invest.
Föreslagen som styrelseledamot i Human Care.
Född 1955.
Aktieinnehav i NOTE: 0 aktier

Per-Arne Sandström
Tidigare vice koncernchef Ericsson. Styrelseordförande i Coor, Powermill Service Group och P-A Sandström Consult. Styrelseledamot i Human Care, Saab, One Phone Holding, Cellmax, KTH Executive School och Applied Invest.
Född 1947.
Aktieinnehav i NOTE: 1 000 aktier.
Arne Forslund
Verkställande direktör och koncernchef i NOTE 1 november 2005 till 15 februari 2007 och styrelseledamot sedan 2006. Tidigare erfarenhet från ledande funktioner i näringslivet, bland annat inom Danaher Motion, Ortivus, Siemens-Elema och senast på Teleflex Morse som Operations Director Europe.
Född 1963.
Aktieinnehav i NOTE: 10 000 aktier.

Ny VD

Vid konstituerande styrelsesammanträde efter årsstämman utsågs Arne Forslund till ny verkställande direktör, en befattning som han lämnade i februari 2007. Arne Forslund tillträder befattningen med omedelbar verkan.

Se fler nyheter