2014-04-25

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 25 april 2014

Årsstämman fattade bland annat följande beslut:

• Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2013.

• Att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Kjell-Åke Andersson, Bruce Grant, Stefan Johansson och Henry Klotz samt välja Daniel Nyhrén och Kristian Teär till styrelseledamöter intill tiden för nästa årsstämma. Kristian Teär valdes till styrelseordförande.

• Att i enlighet med valberedningens förslag fastställa arvodet till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma till 300 000 kronor till ordföranden, 100 000 kronor till övriga ledamöter, förutsatt att de ej är anställda av bolaget, och att till utskottsarbete inom styrelsen avsätta 60 000 kronor.

• Att i enlighet med styrelsens förslag besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2013 uppgick till 907 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 850. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2014 klockan 16:30.

Se fler nyheter