2019-04-25

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 25 april 2019

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2019 fattade stämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.note.eu.

  • Att fastställa resultat och balansräkningen per den 31 december 2018 för bolaget och koncernen samt att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2018.
  • Att i enlighet med styrelsens förslag lämna utdelning till aktieägarna med 0,70 kronor per aktie för verksamhetsåret 2018.
  • Att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor.
  • Att styrelsearvode ska utgå om sammanlagt 1 095 000 kronor (exklusive ersättning för kommittéarbete) varav 255 000 kronor till styrelsens ordförande och 140 000 kronor till övriga styrelseledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.
  • Att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Kjell-Åke Andersson, Anna Belfrage, Kaj Falkenlund, Johan Hagberg, Bahare Hederstierna, Claes Mellgren och Charlotte Stjerngren som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma samt att omvälja Johan Hagberg till styrelseordförande.
  • Att i enlighet med valberedningens förslag omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden intill nästa årsstämma.
  • Att anta valberedningens förslag till instruktion för valberedningen.
  • Att fastställa (oförändrade) riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
  • Att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets egna aktier.
  • Att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22 
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 476 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1050. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2019 klockan 17.00 CET. 

Se fler nyheter