2006-04-26

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 26 april 2006

Årsstämman fattade följande beslut, i enlighet med styrelsens förslag:

Att till aktieägarna dela ut SEK 0,50 per aktie eller totalt SEK 4,8 miljoner för 2005. Avstämningsdag är tisdagen den 2 maj, utdelningen beräknas komma att utsändas fredagen den 5 maj.

Att godkänna de av styrelsen föreslagna ändringarna i bolagsordningen som finns beskrivna i kallelsen till årsstämman.
Att införa ett incitamentsprogram och emittera 200.000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det helägda dotterbolaget NOTE Components AB. Optionsrätterna skall användas inom ramen för ett så kallat incitaments-program, varför VD och ledande befattningshavare i NOTE-koncernen skall erbjudas att på marknadsmässiga villkor förvärva dessa såsom värdepapper.

Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes, enligt valberedningens förslag, Sten Dybeck, Ulf Mikaelsson och Lennart Svensson samt nyvaldes Arne Forslund och Curt Lönnström. Sten Dybeck omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2005.

Se fler nyheter