2010-04-27

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 27 april 2010

Årsstämman fattade bland annat följande beslut:

• Att i enlighet med styrelsens förslag inte lämna någon utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2009.

• Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2009.

• Att enligt valberedningens förslag omvälja Bruce Grant och Göran Jansson samt välja Kjell-Åke Andersson, Stefan Charette, Henry Klotz och Peter Laveson till styrelseledamöter intill tiden för nästa årsstämma. Stefan Charette valdes till styrelseordförande.

• Att i enlighet med valberedningens förslag fastställa arvodet till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma till 200 000 kronor till ordföranden, 100 000 kronor till ledamot som ej är anställd av bolaget och att till utskottsarbete inom styrelsen avsätta högst 60 000 kronor. Det noterades särskilt att inget arvode utgår till Göran Jansson så länge han innehar uppdraget som tillförordnad VD och koncernchef för NOTE.

• Att en valberedning skall utses inför årsstämman 2011 enligt principer beskrivna i kallelsen.

Se fler nyheter