2012-04-25

Kommuniké från NOTEs årsstämma och extra bolagsstämma den 25 april 2012

Årsstämman och extra bolagsstämman fattade bland annat följande beslut:

• Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2011.

• Att enligt valberedningens förslag omvälja Kjell-Åke Andersson, Stefan Charette, Bruce Grant, Stefan Johansson och Henry Klotz samt välja Bert Nordberg till styrelseledamöter intill tiden för nästa årsstämma. Stefan Charette valdes till styrelseordförande.

• Att enligt valberedningens förslag omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en period om tre år intill årsstämman 2015.

• Att i enlighet med valberedningens förslag fastställa arvodet till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma till 300 000 kronor till ordföranden, 100 000 kronor till övriga ledamöter, förutsatt att de ej är anställda av bolaget, och att till utskottsarbete inom styrelsen avsätta 60 000 kronor.

• Att i enlighet med styrelsens förslag besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

• Att i enlighet med styrelsens förslag lämna utdelning till aktieägarna med 0,30 kronor per aktie för verksamhetsåret 2011.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av Nordens ledande tillverkningspartner för elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2011 uppgick till 1 209 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 950. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2012 klockan 16.30.

Se fler nyheter