2017-01-20

Kommuniké från NOTEs extra bolagsstämma den 20 januari 2017

Bolagsstämman fattade bland annat följande beslut:

• Att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Kjell-Åke Andersson och Bahare Hederstierna samt välja Johan Hagberg, John Hedberg och Per Ovrén till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. John Hedberg valdes till styrelseordförande.

• Att i enlighet med valberedningens förslag fastställa arvodet till styrelsen för tiden fram till och med nästa årsstämma med på årsbas oförändrat belopp per ledamot jämfört med perioden sedan föregående årsstämma. Styrelsens arvode på årsbas fördelas enligt följande: 300 000 kronor till ordföranden, 100 000 kronor till övriga ledamöter samt 60 000 kronor till utskottsarbete inom styrelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Hedelius, VD och koncernchef, tel. 076-100 07 31
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Antalet anställda i koncernen är cirka 1 000. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med marknadsmissbruksförordningen och regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2017 klockan 11.45.

Se fler nyheter