2019-01-21

Kommuniké från NOTEs extra bolagsstämma den 21 januari 2019

Vid extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 21 januari 2019 fattade stämman bland annat följande beslut. Fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.note.eu.

Styrelse
Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Anna Belfrage, Kaj Falkenlund, Claes Mellgren och Charlotte Stjerngren till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Johan Hagberg valdes till styrelseordförande.

Beslut om Incitamentsprogram 2019/2022 och emission av teckningsoptioner
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (”Incitamentsprogrammet 2019/2022”) för bolagets verkställande direktör Johannes Lind-Widestam (”Deltagaren”). Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Deltagaren.

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner under Incitamentsprogrammet 2019/2022 kan upp till 400 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka en (1) procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter en sådan emission. Vid fullteckning ökar bolagets aktiekapital med 200 000 kronor.

Tillsammans med utestående teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2017/2020 och 2018/2021 motsvarar den totala utspädningen cirka fem (5) procent av det totala antalet utestående aktier och röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
  
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86 

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 307 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 050. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 januari 2019 klockan 14:00 CET. 

Se fler nyheter