2010-04-07

Kommuniké från NOTEs extra bolagsstämma den 7 april 2010

Vid extra bolagsstämma den 7 april 2010 fattades beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier. För att möjliggöra genomförandet av nyemissionen fattade bolagsstämman även beslut om ändring av bolagsordningen.

Beslut om ändring av bolagsordningen samt godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen vad avser kapitalgränser och gränserna för antalet aktier i syfte att möjliggöra nyemissionen och beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier, varigenom aktiekapitalet kan ökas med ett belopp om högst 9 624 200 SEK genom emission av högst 19 248 400 nya aktier.

Villkoren för emissionen innebär att varje befintlig aktie i NOTE berättigar till två (2) teckningsrätter och en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskursen är 4,50 SEK per aktie vilket innebär att nyemissionen kommer att tillföra NOTE högst cirka 87 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 12 april 2010. Detta innebär att NOTE-aktien kommer att handlas exklusive teckningsrätt från och med den 8 april 2010. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 22 april 2010 till och med den 6 maj 2010, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 67 %, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Tidplan för nyemissionen

8 april 2010
Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i nyemissionen.

12 april 2010
Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i nyemissionen.

16 april 2010
Beräknad dag för offentliggörandet av prospektet.

22 april 2010 – 3 maj 2010
Handel i teckningsrätter, det vill säga, aktieägare som inte tecknar sig för aktier i emissionen och som inte vill gå miste om värdet av teckningsrätterna kan under denna period sälja sina teckningsrätter.

22 april 2010 – 6 maj 2010
Teckningsperiod.

Omkring
11 maj 2010
Offentliggörande av resultatet av nyemissionen.

Andra hälften av maj
Nyemissionen slutförs.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier
Investment AB Öresund, MGA Placeringar AB, Catella Fondförvaltning AB, Bruce Grant via bolag, Herma Securities AB samt CLS Holding plc via dotterbolag, vilka utgör några av de största aktieägarna i NOTE, stödjer nyemissionen och har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive ägarandelar i NOTE, vilket totalt motsvarar cirka 33 procent av nyemissionen. Återstoden av nyemissionen är, förutsatt att vissa villkor uppfylls, garanterad av Investment AB Öresund, MGA Holding AB, Catella Fondförvaltning AB, Herma Securities AB samt CLS Holding plc via dotterbolag. Nyemissionen är därmed till fullo säkerställd via teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Finansiella och legala rådgivare
HQ Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till NOTE i samband med nyemissionen.

Se fler nyheter