2005-05-04

Kommuniké från NOTEs ordinarie bolagsstämma den 3 maj 2005

Bolagsstämman fattade beslut, i enlighet med styrelsens förslag, om följande:
Att till aktieägarna dela ut SEK 0,50 per aktie eller totalt SEK 4,8 miljoner för 2004. Avstämningsdag är måndagen den 9 maj, utdelningen beräknas komma att utsändas torsdagen den 12 maj.

Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Sten Dybeck, Börje Andersson, Thord Johansson, Katarina Mellström, Ulf Mikaelsson, Erik Stenfors och Lennart Svensson. Lennart Jakobsson och Anders Malmeby, båda KPMG, valdes som revisorer för tiden intill ordinarie bolagsstämma 2008.

Stämman beslutade att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, ska utgå med SEK 225 000 till ordföranden och med SEK 75 000 till vardera av övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2004.

Vid frågor med anledning av detta pressmeddelande hänvisas till:
Sten Dybeck, Styrelseordföranden NOTE; 0708-55 18 00
Erik Stenfors, VD och Koncernchef NOTE; 0176-799 01 eller 0709-50 80 70

Kommande informationstillfällen:
Delårsrapport januari – juni, tisdag den 9 augusti 2005
Delårsrapport januari – september, fredag den 28 oktober 2005

Se fler nyheter