2004-04-27

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i NOTE AB

Bolagsstämman den 27 april i NOTE AB (publ), org nr 556408-8770, beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte ge någon utdelning för räkenskapsåret 2003.

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

Samtliga ordinarie styrelseledamöter Sten Dybeck, Börje Andersson, Thord Johansson, Katarina Mellström, Ulf Mikaelsson, Erik Stenfors och Lennart Svensson omvaldes.

Lennart Jakobsson och Anders Malmeby, båda KPMG, valdes som revisorer för tiden intill ordinarie bolagsstämma 2008.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emittering av aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Bolagsstämman beslutade att bilda en nomineringskommitté i enlighet med styrelsen förslag.

Bolagsstämmans fullständiga beslut finns i sin helhet tillgängligt på bolagets kontor på Stockholmsvägen 59, Norrtälje.

Vid frågor med anledning av detta pressmeddelande hänvisas till:
Sten Dybeck, Styrelseordföranden NOTE; 0708-55 18 00
Erik Stenfors, VD och Koncernchef NOTE; 0176-799 01 eller 0709-50 80 70

Om NOTE
NOTE är en av Sveriges ledande elektroniktillverkare med över 30 års erfarenhet från branschen. Vi erbjuder marknadsnära produktion via ems-ALLIANCETM – ett globalt nätverk av elektroniktillverkare med partners i Brasilien, Kina, Indien, Italien och USA.
Totalt har koncernen närmare 900 anställda och omsätter ca 900 MSEK årligen. I Sverige är vi fördelade på sex
produktionsanläggningar/Centers of Excellence och två säljkontor/Gateways. Utanför Sverige finns vi med fabrik i Litauen, samt med verksamhet i Centraleuropa som styrs från vårt kontor i Gdansk, Polen. Styrelsen i NOTE har aviserat avsikten att introducera NOTE på Stockholmsbörsen senast 2005.

Se fler nyheter